Senior Design Technician

Location
Ystrad Mynach, Wales
Salary
£31371 - £33799
Posted
17 May 2019
Closes
13 Jun 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Mae angen Uwch Dechnegydd Dylunio profiadol i weithio yn nhîm Prosiectau prysur y Gwasanaethau Eiddo yn y swyddfa fodern, Tŷ Penallta, yn Ystrad Mynach.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo o ran y llwyth gwaith amrywiol, sy'n cynnwys ysgolion, gwasanaethau cymdeithasol a phrosiectau hamdden. Bydd deiliad y swydd yn cymryd prosiectau addasu a chodi adeiladau newydd – sy'n amrywio o ran gwerth cyfalaf o GBP 30,000 i dros GBP 1,000,000 – o'r dechrau i'r diwedd.

Bydd deiliad y swydd hefyd yn cynorthwyo'r tîm dylunio ehangach i gyflawni prosiectau cyfalaf mawr – gan gynnwys ysgolion newydd a rhaglenni adnewyddu mawr.

Mae'r tîm yn defnyddio ‘Autodesk AutoCad’ a ‘Revit’, ac mae medrusrwydd gyda'r rhain yn hanfodol.

Bydd y buddion staff canlynol ar gael i'r ymgeisydd llwyddiannus:

  • Pensiwn Llywodraeth Leol
  • Oriau hyblyg
  • Amgylchedd gweithio modern
  • Cynlluniau aberthu cyflog ar gyfer beiciau a cheir
  • Polisïau cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith

Gwnewch gais ar-lein isod neu fel arall i gael pecyn cais ar bapur, cysylltwch â'r Tîm Recriwtio ar 01443 866522.

Am Ddisgrifiad Swydd manwl a Manyleb y Person, cliciwch yma. http://sc-aptdken1/KENTICO/Departments/HR/Home/Current-Vacancies.aspx

Os byddwch, ar ôl darllen y Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person, yn hoffi cael trafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Julian Harding ar 01495 235513.

Dyddiad cau 13 Mehefin 2019.

Mae rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i ofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch hawl i weithio yn y DU. Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, byddwn yn gofyn i chi ddarparu dogfennau priodol, fel eich tystysgrif geni lawn/pasbort/trwydded waith, yn unol â Deddf Lloches a Mewnfudo 1996.


An experienced Senior Design Technician is required to work within the busy Property Services Projects team based in the modern Penallta House office in Ystrad Mynach.

The successful candidate will assist with a varied workload which includes schools, social services and leisure projects. The post holder will take new build and adaptation projects ranging in capital value from GBP 30,000 to over GBP 1,000,000 from inception to completion.

The post holder will also assist the wider design team in delivering major capital projects including new schools and major refurbishment programs.

The team use Autodesk AutoCad and Revit, and proficiency with these is essential.

The successful candidate will attract the following employee benefits;

-         Local Government Pension

-         Flexitime

-         Modern working environment

-         Salary Sacrifice Bike and Car Schemes

-        Work-life Balance Policies

Please apply online below or alternatively to request a paper application pack please contact the Recruitment Team on 01443 866522.

For a detailed Job Description and Person Specification click here. http://sc-aptdken1/KENTICO/Departments/HR/Home/Current-Vacancies.aspx

If having read the Job Description and Person Specification you would like an informal discussion about the post please contact Julian Harding on 01495 235513.

Closing Date  Thursday 13th June 2019.

We are legally obliged to ask you to provide evidence of your right to work in the UK.  If you are invited to interview, you will be asked to provide appropriate documents such as your full birth certificate/passport/work permit in accordance with the Asylum and Immigration Act 1996.